Uprawnienia budowlane

Często zadawane pytania

Informacje podstawowe

Egzaminy na Uprawniania Budowlane przeprowadzane są przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne i składają się z dwóch części: pisemnej - test jednokrotnego wyboru oraz ustnej przed 3-6 osobowym zespołem egzaminacyjnym. Egzamin swoim zakresem obejmuje wykazanie się znajomością procesu budowlanego oraz umiejętnościami praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Pytania na egzamin pisemny i ustny przygotowane są odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień.

Dobór pytań

Przyjęto zasadę ilościowego doboru pytań testowych:
– 30%–35% z zakresu ustawy – Prawo budowlane i przepisów wydanych na jej podstawie z wyłączeniem przepisów techniczno=budowlanych,
– 25%-30% z przepisów techniczno – budowlanych,
– 20%-30% z zakresu specjalności,
– 5%-10% z zakresu przepisów związanych (pokrewnych),
– 5%-10% z zakresu Kpa.

Rodzaje egzaminów

Czas egzaminu ustnego trwa od 45 do 135 minut podobnie jak czas na przygotowanie się do egzaminu pisemnego od 30 do 60 minut zależy od rodzaju egzaminu do jakiego przystępujemy. W zależności przebiegu praktyki zawodowej wyróżniamy następujące rodzaje egzaminów:
- uprawnienia budowlane do projektowania
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
- uprawnienia budowlanego do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W zależności od posiadanego wykształcenia wyróżniamy następujące rodzaje egzaminów:
- uprawnienia bez ograniczeń
- uprawnienia z ograniczeniami

Egzamin pisemny

Dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, w zaleSności od rodzaju i zakresu uprawnień, test zawiera:
1) na uprawnienia bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:
– 90 pytań testowych w tym:
*50 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie, z czego 23 pytania z przepisów techniczno-budowlanych
*25 pytań z zakresu specjalności
*9 pytań z zakresu przepisów związanych
*6 pytań z zakresu Kpa
– czas trwania egzaminów – 135 minut
– wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 68

2) na uprawnienia bez ograniczeń odrębnie: do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:
– 75 pytań testowych w tym:
* 42 pytania z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie z czego 20 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
* 20 pytań z zakresu specjalności
* 8 pytań z zakresu przepisów związanych
* 5 pytań z zakresu Kpa
– czas trwania egzaminów – 115 minut
– wymagana ilość trafnych odpowiedzi - 56

3)na uprawnienia w ograniczonym zakresie - łącznie na uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:
– 60 pytań testowych w tym:
* 35 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie z czego 15 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
* 15 pytań z zakresu specjalności
* 5 pytań z zakresu przepisów związanych
* 5 pytań z zakresu Kpa
– czas trwania egzaminów – 90 minut
– wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 45

4) na uprawnienia w ograniczonym zakresie - odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:
– 45 pytań testowych w tym:
* 25 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie z czego 12 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
* 12 pytań z zakresu specjalności
* 5 pytań z zakresu przepisów związanych
* 3 pytania z zakresu Kpa
– czas trwania egzaminów – 70 minut
– wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 34

Egzamin ustny

Egzamin ustny składa się z od 4 do 10 pytań przygotowanych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną z czego 50% pytań stanową pytania wybrane z Centralnego Zbioru Pytań Egzaminacyjnych natomiast pozostałe 50% pytań stanowią pytania opracowane indywidualnie przez Komisję z zakresu praktyki zawodowej zdającego. Odpowiedź na każde pytanie oceniana jest w skali od 0 do 5 punktów.

Liczba pytań ustnych na poszczególne rodzaje uprawnień (dotyczy wszystkich specjalności):
a) uprawnienia bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:
– 10 pytań; czas na odpowiedź do 50 min.; wymagana ilość punktów: 34 na 50 możliwych,
b) uprawnienia bez ograniczeń odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi:
– 8 pytań; czas na odpowiedź do 40 min.; wymagana i lość punktów: 27 na 40 możliwych,
c) uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:
– 8 pytań; czas na odpowiedź do 40 min.; wymagana ilość punktów: 27 na 40 możliwych,
d) uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi:
– 6 pytań; czas na odpowiedź do 30 min.; wymagana ilość punktów: 20 na 30 możliwych.

Opracowane na podstawie Szczegółowego programy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalnościach i zakresach należących do kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i w ustawie z dnia 5 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.